RODO

Szanowni Państwo,
w związku z tym, że od 25 maja 2018r. ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w załączeniu przekazujemy informacje dotyczące danych osobowych.
Dokument ten przekazujemy jedynie w celach informacyjnych, nie jest wymagane od Państwa żadne działanie lub kontakt z LZS Bełchatowska Akademia Taekwon-Do.
Informujemy, że administratorem danych osobowych Państwa i Państwa dzieci jest LZS Bełchatowska Akademia Taekwon-Do z siedzibą w Bełchatowie, os. Okrzei 4/252.
Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych prosimy o kontakt z prezesem lub wiceprezesem stowarzyszenia osobiście lub na adres e-mail: wiktorkarnawalski@gmail.com lub magdalena.karnawalska@gmail.com lub na adres pocztowy: LZS Bełchatowska Akademia Taekwon-Do, os. Okrzei 4/252, 97-400 Bełchatów.
Skąd mamy dane Państwa i Państwa dzieci?
Otrzymaliśmy je od Państwa w związku z przekazywanymi nam: deklaracjami przystąpienia do stowarzyszenia, kartami egzaminacyjnymi na kolejne stopnie, kartami zgłoszeniowymi na zawody i obozy sportowe.
Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych przez LZS Bełchatowska Akademia Taekwon-Do?
Przetwarzamy dane osobowe, bo jest to niezbędne do prowadzenia działalności statutowej stowarzyszenia, w tym:
– kontaktu z Państwem i Państwa dziećmi w celu dokonania ustaleń w związku z treningami, zawodami, obozami, egzaminami, itp.,
– wystawiania faktur za opłacone składki członkowskie,
– prowadzenia analiz statystycznych zawodników i członków stowarzyszenia,
– dokonywania rejestracji uczniów i zawodników w bazie członków Polskiego Związku Taekwon-Do,
– wpisu na listy członków LZS Bełchatowska Akademia Taekwon-Do,
– przechowywania danych dla celów archiwalnych,
– zapewnienia rozliczalności (ewidencja składek członkowskich każdego z członków stowarzyszenia),
– realizacji wymogów przepisów prawa, w szczególności prawa cywilnego i podatkowego.
Na podstawie i tylko, o ile udzielą Państwo na to zgodę, LZS Bełchatowska Akademia Taekwon-Do przetwarza dane osobowe Państwa i Państwa dzieci w celu:
– dokonywania zgłoszeń Państwa (jeśli członek stowarzyszenia jest osobą dorosłą) lub Państwa dzieci na zawody sportowe w Taekwon-do, obozy sportowe, egzaminy na stopnie uczniowskie i mistrzowskie, wycieczki i inne imprezy sportowe,
– zapisywania danych na stronach www administrowanych przez Zarząd LZS Bełchatowska Akademia Taekwon-Do,
– przekazywania danych mediom, prasie w związku z powstającymi artykułami, programami, spotami na temat LZS Bełchatowska Akademia Taekwon-Do i jej członków.
Czy muszą Państwo podać nam swoje i swoich dzieci dane osobowe?
Stowarzyszenie wymaga podania przez Państwa:
– imienia i nazwiska członka stowarzyszenia, a gdy nie jest on osobą pełnoletnią, także imiona i nazwiska opiekunów prawnych;
– nr pesel członka stowarzyszenia;
– adresu zamieszkania;
– telefonów kontaktowych, adresów e-mail;
– daty i miejsca urodzenia;
– posiadanego stopnia;
– badań lekarskich (wydanych przez lekarza o specjalności sportowej).
Jeśli z jakiegoś powodu nie podadzą Państwo tych danych osobowych, niestety nie zostaną Państwo/ Państwa dzieci wpisani na listę członków przez LZS Bełchatowska Akademia Taekwon-Do i tym samym nie będą mogli uczestniczyć w treningach oraz innych imprezach, przedsięwzięciach organizowanych w LZS Bełchatowska Akademia Taekwon-Do. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.
Jakie masz uprawnienia wobec LZS Bełchatowskiej Akademii Taekwon-Do w zakresie przetwarzanych danych?
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa/Państwa dzieci praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Państwa/Państwa dzieci danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa/Państwa dzieci danych osobowych. Uprawnienia te mogą Państwo wykonać, gdy:
– w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważą Państwo, że Państwa/Państwa dzieci dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
– w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Państwa/Państwa dzieci dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez stowarzyszenie; cofną Państwo swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłoszą sprzeciw wobec przetwarzania Państwa/Państwa dzieci danych; Państwa/Państwa dzieci dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
– w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Państwa/Państwa dzieci dane są nieprawidłowe – mogą żądać Państwo ograniczenia przetwarzania Państwa/Państwa dzieci danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Państwa/Państwa dzieci dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będą Państwo chcieli, aby zostały usunięte; Państwa/Państwa dzieci dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Państwu do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
– w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Państwa/Państwa dzieci danych odbywa się na podstawie Państwa zgody.
Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa/Państwa dzieci danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
W jakich sytuacjach mogą Państwo sprzeciwić się wobec przetwarzania Państwa/Państwa dzieci danych?
Mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa/Państwa dzieci danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znaleźliście.
Komy udostępniamy Państwa/Państwa dzieci dane osobowe?
Stowarzyszenie może udostępniać Państwa/Państwa dzieci dane osobowe podmiotom (wspierającym, powiązanym, nadrzędnym, współpracującym) ze stowarzyszeniem, tj.: Polski Związek Taekwondo, Okręgowy Związek Taekwondo, organizatorzy zawodów Taekwondo, organizatorzy obozów i innych imprez, organy publiczne: Starostwo Powiatowe w Bełchatowie, Urząd Miasta Bełchatów, urzędy gmin, itp.
Jak długo przechowujemy Państwa/Państwa dzieci dane osobowe?
Stowarzyszenie przechowuje Państwa/Państwa dzieci dane osobowe w związku ze złożeniem deklaracji członkowskiej i przystąpieniem do klubu jako członek zwyczajny/wspierający zgodnie z obowiązującym statutem stowarzyszenia, przez cały okres członkostwa do czasu rezygnacji z członkostwa, maksymalnie dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 10 lat od dnia zaprzestania członkostwa.